Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksÚvod ~ Dátové pravidlá
 
Login

Pravidlá využitia cookies a ďalších používateľských dát

Náš web portál je bezplatný a nekomerčný - slúži len na lepšiu informovanosť a orientáciu našich krajanov vo Švajčiarsku. Používateľské dáta, ktoré sú systémom automaticky alebo používateľmi explicitne ukladané, nie sú poskytované tretím osobám a slúžia len na zabezpečenie bezproblémového chodu našich stránok.

Ak by sa napriek tomu niekto obával zneužitia jeho dát, môžem jeho dáta zo stránok na požiadanie bezplatne vymazať, resp. pokúsim sa vyhovieť iným dátovým dotazom na požiadanie emailom. Na email sa snažím odpovedať hneď, no prosím mať na zreteli, že náš web je financovaný zo súkromných prostriedkov a vo voľnom čase, čiže pro bono. Za poskytovaný servis používateľ síce neplatí, no musí rešpektovať isté obmedzenia plynúce z nekomerčného charakteru nášho portálu (reakčná doba atď.)

Formálny popis pravidiel použitia cookies a používateľských dát nájdete tu.